Ustekinumab jako terapia indukcyjna i podtrzymująca w chorobie Leśniowskiego-Crohna

Ustekinumab, monoklonalne przeciwciało przeciwko podjednostce p40 interleukiny-12 i interleukiny-23, oceniono jako dożylną terapię indukcyjną w dwóch populacjach o umiarkowanie lub ciężko aktywnej chorobie Leśniowskiego-Crohna. Ustekinumab oceniano również jako podskórną terapię podtrzymującą. Metody
Przydzielono losowo pacjentów, którzy otrzymali pojedynczą dożylną dawkę ustekinumabu (130 mg lub około 6 mg na kilogram masy ciała) lub placebo w dwóch badaniach indukcyjnych. Badanie UNITI-1 obejmowało 741 pacjentów, którzy spełniali kryteria pierwotnej lub wtórnej nie odpowiedzi na antagonistów czynnika martwicy nowotworu (TNF) lub wykazywali niedopuszczalne skutki uboczne. Badanie UNITI-2 obejmowało 628 pacjentów, u których terapia konwencjonalna zakończyła się niepowodzeniem lub wystąpiły niedopuszczalne skutki uboczne. Pacjenci, którzy ukończyli te badania indukcyjne, następnie uczestniczyli w IM-UNITI, w którym 397 pacjentów, którzy otrzymali odpowiedź na ustekinumab, zostało losowo przydzielonych do otrzymywania podskórnych iniekcji podtrzymujących 90 mg ustekinumabu (co 8 tygodni lub co 12 tygodni) lub placebo. Pierwszorzędowym punktem końcowym w badaniach indukcyjnych była odpowiedź kliniczna w 6 tygodniu (określona jako spadek od wartości wyjściowej w indeksie aktywności choroby Leśniowskiego-Crohna [CDAI]> 100 punktów lub wynik CDAI <150). Pierwszorzędowym punktem końcowym dla badania podtrzymującego była remisja w 44. tygodniu (wynik CDAI <150).
Wyniki
Częstość odpowiedzi w tygodniu 6 wśród pacjentów przyjmujących dożylnie ustekinumab w dawce 130 mg lub około 6 mg na kilogram była istotnie wyższa niż u pacjentów otrzymujących placebo (w badaniu UNITI-1, 34,3%, 33,7% i 21,5% , odpowiednio, P <0,003 dla obu porównań z placebo, w UNITI-2, 51,7%, 55,5% i 28,7%, odpowiednio, P <0,001 dla obu dawek). W grupach otrzymujących podtrzymujące dawki ustekinumabu co 8 tygodni lub co 12 tygodni odpowiednio 53,1% i 48,8% było w remisji w 44. tygodniu, w porównaniu do 35,9% osób otrzymujących placebo (P = 0,005 i P = 0,04, odpowiednio ). W każdej próbie wskaźniki zdarzeń niepożądanych były podobne w grupach leczonych.
Wnioski
Wśród pacjentów z umiarkowaną do ciężkiej chorobą Leśniowskiego-Crohna ci, którzy otrzymywali dożylnie ustekinumab, wykazywali znacznie większą odpowiedź, niż ci otrzymujący placebo. Podskórny ustekinumab utrzymywał remisję u pacjentów, u których wystąpiła kliniczna odpowiedź na leczenie indukcyjne. (Finansowane przez Janssen Research and Development; numery ClinicalTrials.gov, NCT01369329, NCT01369342 i NCT01369355.)
Wprowadzenie
Choroba Leśniowskiego-Crohna jest przewlekłą chorobą zapalną przewodu żołądkowo-jelitowego leczoną glukokortykoidami, lekami immunosupresyjnymi, antagonistami czynnika martwicy nowotworów (TNF) lub inhibitorami integryny.1-3. Wady tych czynników obejmują zwiększone ryzyko zakażenia 4-7 i raka8 oraz ograniczona skuteczność.9 Ustekinumab jest monoklonalnym przeciwciałem przeciwko podjednostce p40 interleukiny 12 i interleukiny 23, który został zatwierdzony do stosowania w leczeniu łuszczycy i łuszczycowego zapalenia stawów. 10 W poprzednich badaniach z udziałem pacjentów z łuszczycą, w których podawano ustekinumab podskórnie przez okres do 5 lat lek nie wiązał się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia poważnych zdarzeń niepożądanych.11,12
W poprzedniej fazie badania 2b, dożylna terapia indukcyjna ustekinumabem u pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna, która była oporna na leczenie antagonistami TNF, wykazała znaczącą korzyść pod względem odpowiedzi klinicznej, ale nie remisji, a podawane podskórnie dawki podtrzymujące ustekinumabu były skuteczne w okresie 22 tygodnie.2 Ten program rozwoju fazy 3 w leczeniu choroby Leśniowskiego-Crohna ustekinumabem składał się z dwóch 8-tygodniowych prób indukcyjnych (UNITI-1 i UNITI-2) i jednego 44-tygodniowego badania podtrzymującego (IM-UNITI), reprezentującego 52 tygodnie terapii.
Metody
Projekt badania i nadzór
UNITI-1 i UNITI-2 przeprowadzono w 178 miejscach w 23 krajach i 175 miejscach w 23 krajach, a IM-UNITI przeprowadzono w 260 lokalizacjach w 27 krajach
[patrz też: apap w ciazy, wit c lewoskretna, masc na siniaki ]

Powiązane tematy z artykułem: apap w ciazy masc na siniaki wit c lewoskretna