Ustekinumab jako terapia indukcyjna i podtrzymująca w chorobie Leśniowskiego-Crohna czesc 4

Wyniki przedstawiono tutaj dla następujących innych zdefiniowanych wcześniej wtórnych punktów końcowych: remisji klinicznej w 44. tygodniu w podgrupie pacjentów, u których nie powiodło się leczenie konwencjonalne (populacja UNITI-2), zmiana wyniku CDAI do 44 tygodnia, zmiana poziomu CRP do 44 tygodnia i zmiana poziomu kalprotektyny w kale w 44. tygodniu. W przypadku badań indukcyjnych i podtrzymujących pacjenci z niewydolnością leczenia (tj. Ci, którzy przeszli operację związaną z chorobą Leśniowskiego-Crohna, zakazali zmian w stosowaniu współistniejących leków na chorobę Leśniowskiego-Crohna lub zaczęli przyjmować zabronione leki towarzyszące) lub których dane były niewystarczające do obliczania wyników CDAI (tj. danych dotyczących mniej niż czterech z ośmiu składników CDAI) nie uznawano za odpowiadających lub podlegających remisji. Pacjenci, u których wystąpiła utrata odpowiedzi lub przerwano leczenie z powodu braku efektu terapeutycznego lub niepożądanego pogorszenia choroby, uznano również, że w badaniu podtrzymującym wystąpił niewydolność leczenia.
Ocena skuteczności i bezpieczeństwa
W tygodniach 0, 3, 6 i 8 podczas indukcji oraz w 4-tygodniowych odstępach podczas leczenia oceniano wyniki CDAI, zdarzenia niepożądane, towarzyszące leki i poziomy CRP. Poziomy kalprotektyny w kale oceniano w tygodniach 0 i 6 podczas indukcji oraz w 8, 24 i 44 tygodniu w trakcie leczenia podtrzymującego. Podjęto badania dotyczące jakości życia (tj. Kwestionariusz chorób zapalnych jelit i kwestionariusz dotyczący zdrowia krótkookresowego 36), wyniki ekonomiczne dotyczące stanu zdrowia i wyniki badań endoskopowych (przeprowadzonych w podtriumrze), ale nie zostały tutaj opisane. Sekcja analizy statystycznej wyszczególnia szczegółowo sprecyzowane analizy przedstawione w niniejszym raporcie; obszerną listę wszystkich wcześniej określonych analiz można znaleźć w planach analizy statystycznej dla każdej próby (patrz protokoły).
W badaniu UNITI-1 i UNITI-2 obserwacja bezpieczeństwa pacjenta miała miejsce w 8. tygodniu u pacjentów, którzy zgłosili się do badania podtrzymującego lub 20 tygodni po dawce indukcyjnej u pacjentów, którzy nie przystąpili do badania podtrzymującego. W badaniu IM-UNITI pacjentów obserwowano przez tydzień 44. Aby utrzymać oślepienie w badaniu IM-UNITI, wszyscy pacjenci otrzymywali ustekinumab lub placebo co 4 tygodnie od 8 do 40 tygodnia.
Farmakokinetyka i immunogenność
Stężenie ustekinumabu w surowicy oceniano w tygodniach 0, 3, 6 i 8 podczas indukcji i co 4 tygodnie podczas leczenia podtrzymującego. Przeciwciała przeciwnowotworowe oceniano za pomocą testu tolerancji leku na elektrochemiluminescencję w tygodniach 0 i 6 podczas indukcji oraz w 12, 24, 36 i 44 tygodniu w trakcie leczenia podtrzymującego.
Analiza statystyczna
W obu badaniach indukcyjnych oraz w badaniu podtrzymującym porównywano główne i główne drugorzędne punkty końcowe dla każdej grupy ustekinumabu i grupy placebo przy użyciu dwustronnego testu chi-kwadrat Cochrana-Mantela-Haenszela z korektą dla zmiennych stratyfikacyjnych. W badaniu podtrzymującym jako zmienną warstwującą dodano próbę indukcyjną (UNITI-1 lub UNITI-2). Współczynnik błędów typu I w każdej z trzech prób był kontrolowany na poziomie 0,05 dla głównych i głównych drugorzędowych punktów końcowych za pomocą hierarchicznej procedury testowania (szczegółowe informacje zawiera Dodatek Uzupełniający).
Analizy drugorzędowych punktów końcowych (tj. Wszystkich punktów końcowych z wyjątkiem podstawowych i głównych drugorzędowych punktów końcowych) powinny być kontynuowane niezależnie od wyników dla głównych i głównych drugorzędowych punktów końcowych
[podobne: hederasal syrop, menoplant, zinalfat cena ]

Powiązane tematy z artykułem: hederasal syrop menoplant zinalfat cena