Rozszerzona profilaktyka przeciwretrowirusowa w celu zmniejszenia przenoszenia wirusa HIV-1 z mleka matki czesc 4

Niemowlę z co najmniej dwoma dodatnimi wynikami testu na HIV-1 podczas osobnych wizyt zostało sklasyfikowane jako potwierdzające zakażenie HIV-1, a niemowlę tylko z jednym dodatnim wynikiem (ze względu na śmierć niemowlęcia, utratę kontroli lub trwający test potwierdzający) został zaklasyfikowany jako przypuszczalny zakażenie HIV-1. Wszystkie zidentyfikowane działania niepożądane zostały udokumentowane i ocenione przy użyciu tabeli toksyczności przyjętej w kwietniu 1994 r. Przez Wydział AIDS w National Institutes of Health. Analiza statystyczna
Prezentujemy wszystkie dane, które zostały uzyskane w dniu zakończenia drugiej analizy okresowej (7 sierpnia 2007 r.). Badane grupy badano pod kątem podobieństwa według wyjściowych zmiennych towarzyszących (ciągłe lub kategoryczne) z użyciem testu t, analizy wariancji, dokładnego testu Fishera i testu chi-kwadrat.
W analizie zamiar-do-leczenia, porównaliśmy każdą rozszerzoną profilaktykę z grupą kontrolną. Wykorzystaliśmy analizy Kaplana-Meiera do oszacowania czasu do pierwszego pozytywnego testu na HIV-1 (potwierdzonego lub przypuszczającego, z danymi dla niemowląt bez pozytywnego testu na HIV-1 ocenzurowanego w momencie śmierci), czasem do śmierci i czas do śmierci lub pierwszego pozytywnego testu na HIV-1 (cokolwiek nastąpi pierwsze), według grupy badanej. Modele proporcjonalnego hazardu Coxa w czasie do pierwszego pozytywnego testu HIV-1, z korektą dla grupy badanej i innych zmiennych towarzyszących, które uznano za mające znaczenie biologiczne lub epidemiologiczne, przeprowadzono za pomocą oprogramowania SAS, wersja 9.1 (SAS Institute).
Celem badania było włączenie 3500 noworodków do włączenia co najmniej 3000 osób, które nie były zarażone wirusem HIV-1 po urodzeniu na podstawie przyjętej stopy zakażenia 8% i przyjętej stawki transmisji poporodowej wynoszącej 14% po 9 miesiącach w Grupa kontrolna. Rada monitorująca dane i bezpieczeństwo zaleciła wstrzymanie zapisywania się w badaniu w drugiej analizie okresowej (10 grudnia 2007 r.), Ponieważ wartość P dla różnicy między poszerzoną grupą newirapiny i grupą kontrolną przekraczała wartość skorygowaną o Bonferroni. Próg odrzucenia Brien-Fleminga (poziom alfa, 0,0063). W tym czasie do badania włączono 3016 niemowląt, które nie były zakażone HIV-1 po urodzeniu. Łącznie 2522 niemowlęta z zakażeniem HIV-1 lub bez zakażenia HIV-1 zapisano na co najmniej 9 miesięcy.
Wyniki
Pacjenci
Rysunek 1. Rysunek 1. Rekrutacja i wyniki, 2004-2007. Łącznie 46 186 kobiet poddano badaniom przesiewowym pod kątem zakażenia HIV-1. Do badań włączono kobiety zakażone HIV-1, które spełniły kryteria włączenia i podpisały formularz świadomej zgody. Spośród 3276 niemowląt, które zapisano i poddano randomizacji w chwili urodzenia, 260 zostało wyłączonych z analizy skuteczności: 226, ponieważ stwierdzono, że mają one zakażenie HIV-1 i 34, ponieważ ich status HIV-1 po urodzeniu nie był znany. Wykluczenia te podzielono równo między trzy grupy badawcze. W związku z tym do pierwotnej analizy włączono 3016 dzieci (ryc. 1).
Tabela 1. Tabela 1. Podstawowe cechy matek i niemowląt. Wyjściowe cechy demograficzne i laboratoryjne kobiet i ich dzieci były podobne w trzech grupach badawczych (tabela 1)
[patrz też: dentus szczecin, daniel dziorek instagram, nilogrin cena ]

Powiązane tematy z artykułem: daniel dziorek instagram dentus szczecin nilogrin cena