Rodzinne hipercholesterolemiczne badania przesiewowe w opiece podstawowej cd

Poziomy cholesterolu lipoprotein o niskiej gęstości (LDL), które początkowo szacowano za pomocą równania Friedewalda12, zostały później obliczone niezależnie w ośrodku badawczym; 23 nieprawidłowe wyniki (<0,3%), które uznano za wynik błędów w transkrypcji, zidentyfikowano i wyłączono z analiz statystycznych. Analizy statystyczne opierają się na danych z pozostałych 10 095 dzieci. Przekształciliśmy poziomy cholesterolu (podawane jako miligramy na decylitr) do wielokrotności mediany dla wszystkich dzieci, które poddano badaniu przesiewowemu; początkowo wykorzystaliśmy medianę z badania pilotażowego 11 i zaktualizowaliśmy wartość mediany po każdych 2000 pomiarach. Zastosowanie wielokrotności mediany pomaga przezwyciężyć analityczne różnice między instrumentami i unika nieprecyzji w oszacowaniu ekstremalnych percentyla w nowych populacjach.13
Wszystkie dzieci zostały przebadane pod kątem 48 rodzinnych mutacji hipercholesterolemicznych (FH48, patrz Tabela S1 w Dodatku Aneks, dostępna wraz z pełnym tekstem tego artykułu, aby zapoznać się z pełną listą 48 mutacji), w tym najczęstszym 46 receptorem LDL (LDLR) ) mutacje, które zostały zidentyfikowane w Regionalnym Laboratorium Genetycznym w latach 2001-2010 u pacjentów poddanych analizie DNA pod kątem domniemanej hipercholesterolemii rodzinnej. Dzieci zostały również przebadane pod kątem mutacji c.10580G . A (p.Arg3527Gln) w APOB i mutację c.1120G . T (p.Asp374Tyr) w DNA PCSK9.14 ekstrahowano za pomocą QuickGene-810 (AutoGen ) 15 z około 200 .l krwi i analizowano za pomocą polimorfizmu pojedynczego nukleotydu polimorfizmu TaqMan (SNP) (Life Technologies) na platformie Fluidigm Biomark. Zidentyfikowane mutacje zostały zweryfikowane za pomocą sekwencjonowania. U dzieci, które nie miały mutacji FH48, ale miały poziom cholesterolu co najmniej 1,53 MoM (230 mg na decylitr [5,95 mmol na litr]), sekwencjonowanie Sangera LDLR (wszystkie eksony, regiony graniczne i promotorowe), APOB (ekson 26) ) i PCSK9 (ekson 7) przeprowadzono przy użyciu BigDye Terminator, v. 3.1, Cycle Sequencing Kit (Applied Biosystems). Oprogramowanie Mutation Surveyor (SoftGenetics) dopasowało ślady do sekwencji referencyjnej i wariantów wywołania. Wzmocniono także zależną od ligacji amplifikację sond (MLPA PO62-C2; MRC Holland) dla dużych duplikacji lub delecji LDLR (sekwencjonowanie Sanger i MLPA są dalej łącznie określane jako sekwencjonowanie DNA). Dzieci, które miały poziom cholesterolu co najmniej 1,53 MoM, ale nie miały ani mutacji FH48, ani mutacji, która została znaleziona na podstawie sekwencjonowania DNA, przeszły powtarzalny pomiar cholesterolu co najmniej 3 miesiące później.
Dzieci, u których poziom cholesterolu wynosił co najmniej 1,53 MoM, a także miały rodzinną mutację hipercholesterolemiczną lub poziom cholesterolu wynoszący co najmniej 1,53 MoM w teście powtórzenia, uznano za pozytywne wyniki badań przesiewowych w kierunku rodzinnej hipercholesterolemii. Rodzicowi każdego dziecka z dodatnim wynikiem badania przesiewowego w kierunku rodzinnej hipercholesterolemii uznano, że ma dodatni wynik badania przesiewowego w przypadku rodzinnej hipercholesterolemii, jeśli miał on taką samą rodzinną mutację hipercholesterolemiczną jak dziecko. Jeśli nie zidentyfikowano żadnej mutacji, rodzic, który miał wyższy poziom cholesterolu u dwóch rodziców został sklasyfikowany jako posiadający pozytywny wynik badania przesiewowego w kierunku rodzinnej hipercholesterolemii, przy założeniu, że rodzic z wyższym poziomem cholesterolu miał niewykrywalną mutację.1 Ważność stosując wyższy poziom cholesterolu w każdej z par rodzicielskich oceniano u rodziców wszystkich dzieci z rodzinną mutacją hipercholesterolemiczną
[patrz też: provivo lublin, wit c lewoskretna, masc na siniaki ]

Powiązane tematy z artykułem: masc na siniaki provivo lublin wit c lewoskretna