Nieinwazyjna wentylacja w ostrym kardiogennym obrzęku płuc

Wentylacja nieinwazyjna (ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych [CPAP] lub nieinwazyjna przerywana wentylacja dodatnim ciśnieniem [NIPPV]) wydaje się być korzystna w natychmiastowym leczeniu pacjentów z ostrym kardiogennym obrzękiem płuc i może zmniejszyć śmiertelność. Przeprowadziliśmy badanie w celu ustalenia, czy wentylacja nieinwazyjna zmniejsza śmiertelność i czy istnieją istotne różnice w wynikach związanych z metodą leczenia (CPAP lub NIPPV). Metody
W wieloośrodkowym, otwartym, prospektywnym, randomizowanym, kontrolowanym badaniu, pacjenci zostali przydzieleni do standardowej terapii tlenowej, CPAP (5 do 15 cm wody) lub NIPPV (ciśnienie wdechowe, 8 do 20 cm wody, ciśnienie wydechowe, 4 do 10 cm wody). Pierwszorzędowym punktem końcowym dla porównania nieinwazyjnej wentylacji i standardowej terapii tlenowej była śmierć w ciągu 7 dni po rozpoczęciu leczenia, a pierwszorzędowym punktem końcowym dla porównania między NIPPV i CPAP była śmierć lub intubacja w ciągu 7 dni.
Wyniki
Łącznie 1069 pacjentów (średnia [. SD] wieku, 77,7 . 9,7 lat, płeć żeńska, 56,9%) przydzielono do standardowej tlenoterapii (367 pacjentów), CPAP (346 pacjentów) lub NIPPV (356 pacjentów). Nie stwierdzono istotnej różnicy w 7-dniowej śmiertelności pomiędzy pacjentami otrzymującymi standardowe leczenie tlenem (9,8%) a osobami poddawanymi nieinwazyjnej wentylacji (9,5%, p = 0,87). Nie było istotnej różnicy w łącznym punkcie końcowym zgonu lub intubacji w ciągu 7 dni między dwiema grupami pacjentów poddawanych nieinwazyjnej wentylacji (11,7% dla CPAP i 11,1% dla NIPPV, P = 0,81). W porównaniu ze standardową tlenoterapią nieinwazyjna wentylacja wiązała się z większą średnią poprawą po godzinie od rozpoczęcia leczenia w duszności zgłaszanej przez pacjenta (różnica leczenia, 0,7 w skali wzrokowo-analogowej w zakresie od do 10, 95% przedział ufności [ CI], 0,2 do 1,3, P = 0,008), częstość akcji serca (różnica traktowania, 4 uderzenia na minutę, 95% CI, do 6, P = 0,004), kwasica (różnica w leczeniu, pH 0,03, 95% CI, 0,02 do 0,04; P <0,001) i hiperkapnia (różnica traktowania, 0,7 kPa [5,2 mm Hg]; 95% CI, 0,4 do 0,9, P <0,001). Nie było żadnych zdarzeń niepożądanych związanych z leczeniem.
Wnioski
U pacjentów z ostrym kardiogennym obrzękiem płuc nieinwazyjna wentylacja powoduje szybszą poprawę w zakresie zaburzeń oddechowych i zaburzeń metabolicznych niż w przypadku standardowej tlenoterapii, ale nie ma wpływu na śmiertelność krótkotrwałą. (Numer kontrolowanych prób bieżących, ISRCTN07448447.)
Wprowadzenie
Ostry kardiogenny obrzęk płuc jest powszechną sytuacją medyczną, która powoduje miliona hospitalizacji z powodu ostrych stanów rocznie w Stanach Zjednoczonych1. Jest to najczęstsza przyczyna hospitalizacji z powodu 6,5 miliona dni w szpitalu każdego roku. 2 W szpitalu śmiertelność z powodu ostrego kardiogennego obrzęku płuc jest wysoka (10 do 20%), 3 szczególnie gdy jest związana z ostrym zawałem mięśnia sercowego. [4]
Pacjenci, którzy nie mają odpowiedzi na wstępną terapię często wymagają intubacji i wentylacji tchawicy, co wiąże się z możliwością komplikacji.5 Nieinwazyjne metody wentylacji mogą zapobiec intubacji tchawicy poprzez poprawę natlenienia, zmniejszenie pracy oddechowej i zwiększenie pojemności minutowej serca.6- 9 Dwie powszechne metody nieinwazyjne obejmują ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych (CPAP) lub nieinwazyjną przerywaną wentylację nadciśnieniową (NIPPV) z zastosowaniem maski na twarz
[patrz też: prostacare plus, asentra ulotka, nilogrin cena ]

Powiązane tematy z artykułem: asentra ulotka nilogrin cena prostacare plus