Atrial Natriuretic Peptide Frameshift Mutation in Familial Atrial Fibrillation ad

Dodatkowo, wyrywkowo wybraliśmy grupę 560 osób kontrolnych z białej populacji pochodzenia północnoeuropejskiego, która miała normalne wyniki w elektrokardiografii i echokardiografii. Członkowie rodziny i osoby kontrolowane wyrazili pisemną świadomą zgodę na podstawie protokołu badawczego zatwierdzonego przez instytucyjną komisję odwoławczą w klinice Mayo. Przeanalizowaliśmy dokumentację medyczną wszystkich tematów badań. Klasyfikacja fenotypowa osobnika jako rodzinnego migotania przedsionków ( dotkniętego ) wymagała dokumentacji migotania przedsionków w elektrokardiografii i braku klinicznych czynników ryzyka arytmii, takich jak niekontrolowane nadciśnienie i pierwotna strukturalna choroba serca. Pacjenci z prawidłowymi wynikami badań elektrokardiograficznych, którzy nie mieli objawów częstych kołatania serca, bicia serca, zawrotów głowy lub omdleń, zostali sklasyfikowani jako nieobjęci .
Do analizy genetycznej wyizolowano genomowy DNA z białych krwinek obwodowych. Do badań białek pobierano dodatkowe próbki krwi od trzech członków rodziny. Próbki zebrano w probówkach EDTA i odwirowano przy 2500 obrotach na minutę w 4 ° C przez 10 minut.
Analiza powiązań i mapowanie
Do skanowania pierwotnego genomu wykorzystano zestaw mapowania powiązań ABI PRISM MD10, wersja 2.5 (Applied Biosystems), który składał się z par starterów znakowanych fluorescencyjnie, starterów łańcuchowych polimerazy (PCR), dla 400 tandemowych markerów powtórzeń ze średnim odstępem 10 cM. Po amplifikacji PCR próbek genomowego DNA, zamplifikowane fragmenty rozdzielono na analizatorze genetycznym ABI PRISM 3100 i analizowano za pomocą oprogramowania GeneScan Analysis i Genotyper. Przeprowadzono analizy sprzężeń dwupunktowych i wielopunktowych za pomocą programu FASTLINK i specyfikację następujących zmiennych: częstość alleli choroby 0,001, współczynnik fenokopii 0,001, częstotliwości alleli równych markerów i klasy odpowiedzialności dychotomicznej ( dotknięte i nieporuszony ). Wyniki dla Lod zostały określone tylko dla osób dotkniętych chorobą i dla modeli 80% i 100% penetracji przy częstotliwościach rekombinacji 0,0 do 0,4.
Dokładne mapowanie przeprowadzono za pomocą dodatkowych blisko rozmieszczonych markerów mikrosatelitarnych zlokalizowanych na mapach genetycznych i fizycznych, dostępnych na stronie internetowej Narodowego Centrum Informacji Biotechnologicznej (www.ncbi.nlm.nih.gov). Genotypowanie przeprowadzono przez amplifikację PCR genomowego DNA znakowanego radioaktywnie trifosforanem deoksyurytyny [.-32P], rozdzielanie alleli metodą elektroforezy w żelu poliakryloamidowym i wizualizację za pomocą autoradiografii. Zarejestrowane genotypy składano jako haplotypy w celu określenia krytycznego regionu pełnego połączenia na podstawie zdarzeń rekombinacji u dotkniętych osobników.
Wykrywanie mutacji
Pary starterów do specyficznej dla egzonu amplifikacji PCR trzech przetłumaczonych egzonów NPPA zaprojektowano przy użyciu oprogramowania Oligo Primer Analysis Software, wersja 6.51 (National Biosciences) (szczegóły można znaleźć w dodatkowym dodatku, dostępnym wraz z pełnym tekstem tego artykułu pod adresem www.nejm.org). Produkty amplifikowane poddano działaniu zestawu do sekwencjonowania produktów PCR (USB) i sekwencjonowano metodą barwnika-terminatora w ośrodku bazowym przy użyciu analizatora DNA ABI PRISM 3730 XL (Applied Biosystems)
[więcej w: womp płock, kadrema lublin, wit c lewoskretna ]

Powiązane tematy z artykułem: kadrema lublin wit c lewoskretna womp płock