zespól grr. chlonnych zbiera chlonke z pluc oraz z oplucnej trzewnej

– Grr. chł. przyportowe (lmphgl. periaorticae) towarzyszą aorcie wzdluź całej klatki piersiowej i jamy brzusznej. 16. – Gr r. chł. biodrowe (lmphgl. iliacae) znajdują się w okolicy początku t. biodrowej zewn. 17. – Gr r. chł. podbrzuszne (lmphgl. hypoastricae) towarzyszą t. podbrzusznej, zbierając chłonkę głównie z narządów płciowych wewnętrznych. 18. – Gr r. chł. przytrzewne (lmphgl. coeliacae) otaczają zwartą masą punkt odejścia t. trzewnej od aorty. 19. – Gr r. chł. wątrobne (lmphgl. hepaticae) są umieszczone we wnęce wątrobnej (porta hepatis) i zbierają chłonkę z naczyń chłonnych wątroby. 20. – Gr . chł. śledzionowe (lmplgl. lienales) towarzyszą t. śledzionowej, ześrodkowując się głównie w obrębie wnęki śledzionowej. 21. – Gr r. chł. okołożołądkowe (lmphgl. perigastricae) występują w zmiennej ilości wzdłuż małej i wielkiej krzywizny żołądka. Wykazują one łączność zarówno z grr. sieciowymi, jak i z grr. chł. dwunastniczymi (lmp/zgl. duodenales). 22. -G r r. chłonne sieciowe (lmphgl. omentales) są umieszczone w sieci większej, a także w żołądkowo-śledzionowym (lig. gastrolienale). 23. – G rr. chł. krezkowe (Lmphgl. mesentericae} stanowią niezwykle ważny zespół należący do jelita (zarówno cienkiego, jak i okrężnicy), umieszczony między obiema błaszkami krezki jelitowej. O liczbie ich niech świadczy fakt, że u konia w krezce okrężniczej znaleziono 6000 oddzielnych grr. chłonnych. [więcej w: autyzm terapia, psycholog dziecięcy, autyzm ]

Antygen anafilaktyczny

Antygen anafilaktyczny Ciała, które uczulają ustrój i wywołują anafilaksję, nazywają się antygenami (dawniej zwano je anafilaktogenami). Są to przede wszystkim rozpuszczalne białka, niezależnie od tego, czy będzie to białko zwierzęce, czy bakterii czy wreszcie roślinne. Wytwory hydrolizy białek, jak pepton, proteozy lub polipeptydy, histony, globiny, protaminy nie są antygenami wywołującymi anafilaksję. Jak wykazały późniejsze badania do antygenów wywołujących anafilaksję należy zaliczyć także lipidy i wielocukry. Większość ciał, które wprowadza się w celu wywołania anafilaksji, są związkami różnych antygenów i składają się z kilku antygenów, jak np. mleko, krew, plwocina oraz surowica krwi. Obecnie ustalono, że poszczególne frakcje białka, zawarte w antygenach białkowych, mogą wywołać stan anafilaksji. Co do surowicy, to zjawisko anafilaksji może być wywołane zarówno surowiczymi globulinami jak i albuminami. Różnica pomiędzy uczuleniem albuminami a globulinami polega na tym, że uczulenie spowodowane albuminami powstaje znacznie później, bo dopiero po 30-35 dniach. Wstrząs, wywołany surowicą wprowadzoną powtórnie między 7-12 dniem, należy przypisać frakcji globulinowej. Wstrząs występujący później bywa zwykle słabszy z powodu działania współzawodniczącego różnych antygenów. [więcej w: psychoterapeuta warszawa, gabinet psychologiczny, psychologia pracy ]