Bezlotoksumab w zapobieganiu nawracającym zakażeniom Clostridium difficile ad 6

Wartości P obliczono metodą Miettinena i Nurminena, z warstwowaniem według próby, standardowej terapii i stanu hospitalizacji. W obu badaniach procent uczestników zmodyfikowanej populacji, którzy mieli nawracającą infekcję (ryc. 1) był znacząco niższy w grupie bezlotoksumabu niż w grupie placebo (MODIFIA I: 17% [67 z 386] vs. 28% [109 z 395], skorygowana różnica, -10,1 punktu procentowego, 95% CI, -15,9 do -4,3, P <0,001, MODIFIA II: 16% [62 z 395] vs 26% [97 z 378]; skorygowana różnica, -9.9 punktów procentowych, 95% CI, -15,5 do -4,3, P <0,001) i była znacząco niższa w grupie przyjmującej actoxumab-bezlotoksumab niż w grupie placebo (MODIFIA I: 16% [61 z 383] vs. 28% [109 z 395], skorygowana różnica, -11,6 punktu procentowego, 95% CI, -17,4 do -5,9, MODIFIA II: 15% [58 z 390] vs 26% [97 z 378], skorygowana różnica, - 10,7 punktów procentowych, 95% CI, -16,4 do -5,1, oba P <0,001). Wszystkie wartości P były poniżej progu określonego przez strategię wielokrotności. Natomiast częstość nawrotów infekcji nie różniła się istotnie pomiędzy grupą Actoxumab i grupą placebo w MODIFY I (odpowiednio 26% [60 z 232] i 28% [109 z 395], P = 0,64) .Bezlotoksumab i Actoxumab -bezlotoksumab wykazywał podobny wpływ na szybkość nawracającej infekcji, przy czym nie stwierdzono istotnych różnic między tymi grupami w żadnej z prób (Tabela S6 w Dodatku uzupełniającym).
W podgrupie uczestników zmodyfikowanej populacji, która miała zamiar leczyć, którzy mieli początkowe kliniczne wyleczenie, różnice w częstości nawrotów infekcji były podobne do różnic w populacji pacjentów z całkowitą modyfikacją zamiaru leczenia, zarówno pod względem w grupie bezlotoksumabu w porównaniu z grupą placebo (MODIFIA I: 22% [67 z 299] vs 33% [109 z 327], skorygowana różnica, -10,8 punktów procentowych, 95% CI, -17,7 do -3,8; P = 0,003; ZMIANA II: 19% [62 z 326] vs 33% [97 z 294], skorygowana różnica, -13,7 punktów procentowych, 95% CI, -20,4 do -6,9, P <0,001) oraz w odniesieniu do częstości występowania w grupie przyjmującej Actoxumab-bezlotoksumab w porównaniu z grupą placebo (MODIFIA I: 21% [61 z 286] vs 33% [109 z 327], skorygowana różnica, -11,7 punktów procentowych, 95% CI, -18,6 do - 4,7; P = 0,001; ZMIANA II: 21% [58 z 282] vs 33% [97 z 294], skorygowana różnica, -11,9 punktów procentowych, 95% CI, -19,0 do -4,7, P = 0,001) (tabela S7 w Uzupełniającym A załącznik). Analizy wrażliwości dotyczące wpływu początkowego współczynnika wyleczeń klinicznych oraz wpływu brakujących lub niekompletnych danych (w tym wczesne przerwanie leczenia z powodu śmierci lub innych przyczyn) na częstość nawracających infekcji były zgodne z wynikami analizy pierwotnej (patrz Dodatek dodatkowy ).
Rycina 2. Rycina 2. Wykres czasowy Kaplana-Meiera z nawracającą infekcją C. difficile. Przedstawione wyniki dotyczą zmodyfikowanej populacji, która ma zamiar leczyć, z danymi zebranymi z dwóch prób. Na dole wykresu przedstawiono liczbę uczestników, którzy byli zagrożeni na początku interwału, oraz wskaźniki Kaplana-Meiera i 95% przedziały ufności w każdym punkcie czasowym
[przypisy: malvita grodzisk mazowiecki, kadrema lublin wrocław, kadrema lublin ]

Powiązane tematy z artykułem: kadrema lublin malvita grodzisk mazowiecki masc na siniaki