Atrial Natriuretic Peptide Frameshift Mutation in Familial Atrial Fibrillation

Migotanie przedsionków jest częstą arytmią dziedziczną w małej podgrupie pacjentów. W rodzinie z 11 członkami dotkniętymi klinicznie, zmapowaliśmy locus migotania przedsionków do chromosomu p36-p35 i zidentyfikowaliśmy heterozygotyczną mutację zmiany ramki odczytu w genie kodującym przedsionkowy peptyd natriuretyczny. Krążący chimeryczny przedsionkowy peptyd natriuretyczny (ANP) wykryto w wysokim stężeniu u osób z mutacją, a skrócone potencjały czynności przedsionka zaobserwowano w izolowanym modelu serca, tworzącym możliwy substrat dla migotania przedsionków. Ten raport implikuje zaburzenie przedsionkowego peptydu natriuretycznego-cyklicznego monofosforanu guanozyny (cGMP) w niestabilności elektrycznej serca.
Wprowadzenie
Migotanie przedsionków jest najczęstszą utrzymującą się arytmią serca. Ponieważ ryzyko życia wynosi 25%, stanowi rosnącą epidemię starzenia się populacji.1,2 Migotanie przedsionków rozwija się jako napadowe zaburzenie charakteryzujące się szybką, nieregularną aktywacją elektryczną przedsionków i może być związane z kołataniem serca, omdleniem, udar zakrzepowo-zatorowy i zastoinowa niewydolność serca. Niedokrwienne, niedokrwienne, nadciśnieniowe i miopatyczne choroby serca są najczęstszą przyczyną nabytego migotania przedsionków. Jednakże podstawa genetyczna migotania przedsionków jest widoczna w badaniach populacyjnych3,4 i w podgrupie pacjentów z chorobą rodzinną.6 Badania genetyczne człowieka zidentyfikowały mutacje związane z migotaniem przedsionków w kanałach jonowych serca7-9 i białkami złączy szczelinowych , 10 wyników, które sugerują zaburzenia miokomórkowe w strumieniu jonów. Jednak molekularne podstawy migotania przedsionków pozostają nieznane w większości przypadków. Zastosowaliśmy analizę sprzężeń w celu identyfikacji nowej mutacji w genie prekursora peptydu natriuretycznego A (NPPA), który koduje ANP. Ta mutacja oddziela się od rodzinnego migotania przedsionków, ujawniając w ten sposób nieoczekiwany związek pomiędzy defektem hormonu krążącego a podatnością na arytmię.
Metody
Osoby badane
Rysunek 1. Rycina 1. Rodowód rodziny z dziedzicznym migotaniem przedsionków. Kwadraty wskazują męskich tematów i okrążają kobiety. Czarny oznacza dotknięte tematy i białe niewrażliwe podmioty; szary oznacza, że status podmiotu jest nieznany. Ukośnik w symbolu oznacza, że obiekt nie żyje. Gen dla przedsionkowego peptydu natriuretycznego (NPPA) znajduje się przy p36-p35. Markery, które zostały przetestowane pod kątem tego regionu chromosomu 1, są wymienione w kolejności od p-końcowego końca chromosomu, z lokalizacjami map według strony internetowej Narodowego Centrum Informacji Biotechnologicznej (www.ncbi.nlm.nih.gov) i podane w megabitach i centymorganach. Uwzględniono typowy polimorfizm c.454C . T w eksonie 3 NPPA dzikiego typu, wraz z mutacją NPPA (mutacja NPPA mut). Haplotypy dla tych markerów są pokazane w kolumnach poniżej członków rodziny, którzy przeszli ocenę genetyczną; związane z chorobą haplotypy są zapakowane w pudełka. Dwoje osobników (III-7 i III-9) odziedziczyło części haplotypu choroby, ale nie gen choroby, w wyniku zdarzeń rekombinacji.
Badaliśmy członków białej rodziny pochodzenia północnoeuropejskiego, którzy mieli segregację migotania przedsionków jako autosomalną dominującą cechę (ryc. 1)
[więcej w: grzybica strzygąca, duracef antybiotyk, dentus szczecin ]

Powiązane tematy z artykułem: dentus szczecin duracef antybiotyk grzybica strzygąca